Általános szerződési feltételek

A Szállító általi szállítás (fuvarozás) esetén a szállítási címen történő kiszolgáltatás során a Megrendelő köteles gondoskodni a termékek átvételének szabályos lefolytatásáról. Szabályos átvételnek minősül a fuvarlevél, illetve a szállítólevél cégszerű aláírása és lebélyegzése. Amennyiben a Megrendelő a termékeket harmadik személy részére kívánja kiszolgáltatni, köteles az átvevő részére szabályosan kiállított (cégszerűen aláírt, lebélyegzett) eredeti megbízást adni, amit a kiszolgáltatás során a fuvarozó részére át kell adni. A szabályos átvétel Megrendelő hibájából történő meghiúsulása esetén a Szállító jogosult a termékeket a saját telephelyére visszaszállítani és az ajánlatban kikötött kötbért érvényesíteni.

A termékek szállítása egyszer használatos göngyölegekben történik. A termékeket a Szállító szállítási és tárolási utasításának rendelkezései szerint kell kezelni, ellenkező esetben a Szállító az ebből eredő minőségromlásért felelősséget nem vállal.

A Megrendelő a mennyiségi, valamint a szemrevételezéssel megállapítható minőségi kifogást a termékek átvételével egyidejűleg haladéktalanul köteles jelezni és a kifogást tartalmazó jegyzőkönyv 1-1 példányát a Szállító (fuvarozó) részére átadni, illetve a Szállító részére megküldeni. A szemrevételezéssel meg nem állapítható minőségi kifogást a Megrendelő köteles a hiba felfedezése után késedelem nélkül jelezni és a termékeket a többi terméktől elkülönítetten tárolni és a Szállító rendelkezésére bocsátani. A kifogásról a felek a Megrendelő székhelyén vagy a termékek tárolásának helyén személyesen egyeztetnek, amennyiben szükséges, a minőségi kifogás alapját képező terméket a Szállító székhelyére elszállítják és ott a Szállító minőségellenőrző szervével megvizsgáltatják.

A Megrendelő köteles a Szállító számláját határidőn belül kiegyenlíteni. A Szállító számlareklamációt csak a számla kiállításától számított 30 napon belül fogad el. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke megegyezik a gazdálkodó szervezetek egymás közötti jogügyleteire meghatározott mértékű törvényes késedelmi kamattal. Fizetési késedelem esetén a Szállító jogosult a tartozás teljes mértékben való kiegyenlítéséig a további megrendelések teljesítésének megtagadására, a termékek átadásának megtagadására, a Megrendelő kizárólag készpénzért történő kiszolgálására, valamint 60 napot meghaladó mértékű fizetési késedelem esetén a szerződéstől való elállásra.

A termékek a vételár teljes kiegyenlítéséig a Szállító tulajdonát képezik, így a Megrendelő az átvett, de még ki nem fizetett termékeket egyéb termékektől elkülönítetten köteles tárolni, nyilvántartani és állagát megóvni, illetve erről a tényről köteles a vele szemben folyamatban lévő végrehajtási (végelszámolási, csőd- és felszámolási) eljárásban a végrehajtót (végelszámolót, vagyonfelügyelőt, felszámolót) és a hitelezőket (végrehajtást kérőket) tájékoztatni. Eltérő megállapodás hiányában a termékek átvételével a kárveszély a Megrendelőre száll át.
A Szállító fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelő részére (annak piaci magatartása, fizetési fegyelme, a szerződési és az aktuális szállítási érték arányának figyelembevételével) folyamatosan áruhitelkeretet állapítson meg. Az áruhitelkeret (a Megrendelő részére átadott kifizetetlen termék ellenértéke) túllépése csak a Megrendelő megfelelő fizetési biztosíték-nyújtása (engedményezés, készfizető kezesség, bankgarancia, jelzálogjog stb.) esetén lehetséges, amelynek hiányában a Szállító jogosult a további megrendelések teljesítésének megtagadására, a termékek átadásának megtagadására, a Megrendelő kizárólag készpénzért történő kiszolgálására.

Debrecen, 2016.

Méretező programok